دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دبیرستان های استعداد های درخشان (دوره اول و دوم) را از ضمیمه دریافت کنید.