با استفاده از این تصویر می توانید هوش تصویری خود را بسنجید...


هوش


 

یک دقیقه به این تصویر نگاه کنید ، حالا چند لحظه خود را مشغول یک کار دیگر نمایید.

 بعد از آن یک قلم و کاغذ بردارید و آن چه از نام تصاویر به ذهن دارید روی کاغذ بنویسید و هوش تصویری خود را امتحان کنید .
هر چه تعداد تصاویری که به یاد آورده اید بیشتر باشد از هوش تصویری بالاتری برخوردار هستید .