برای بررسی و آنالیز سایت خود می‌توانید از سایت Gtmetrix کمک بگیرید، این سایت تست سرعت بارگزاری صفحه سایت را برای شما نمایش می‌دهد.
بیشتر کاربران در دنیایی مجازی دوست دارند از نظر فنی سایت خود را چک کنند. سایت Gtmetrix برای این دسته از کاربران چاره ای اندیشیده است و سایت های آنها را به صورت رایگان مورد آنالیز قرار داده و آمار دقیقی از سایت برای کاربر به نمایش می‌گذارد که تست سرعت بارگزاری صفحه سایت را نمایش می دهد.

در اینجا برای تست، سایت یاهو را مورد برسی قرار داده ایم.

yjc.ir